ต้นสนหวนกลับแห่งวัดโชกนจิ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

เป็นต้นสนที่อยู่ในเขตวัดโชกนจิ (อายุต้นไม้ประมาณ 200 – 400 ปี) จากการที่วัดโชกนจิซึ่งเคยเป็นวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเหมืองทองทามายามะได้ย้ายมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบันจากการเสื่อมถอยของเหมืองทอง ต้นสนนี้ก็ถูกย้ายมาปลูกที่นี่เช่นกัน ตามที่กล่าวกันว่ามัน “แสดงออกถึงความปรารถนาที่อยากกลับไปทามายามะด้วยรูปลักษณ์ที่บิดโค้งราวกับมังกร” จึงเป็นอันรู้กันว่าต้นสนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความนึกคิดที่มีต่อเหมืองทองของผู้คนในหมู่บ้าน